KİTAB-I MUKADDES'TE AHİR ZAMAN
Buraya kadar olan bölümlerde Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman ile ilgili verilen bilgileri gördük. Buradan da anlaşıldığı gibi ahir zaman ile ilgili olarak elimizde İslami kaynaklara ait çok sayıda bilgi mevcuttur. Bu durumda karşımıza şöyle bir soru çıkmaktadır: Acaba İslamiyet'ten önceki hak dinlerin kaynaklarında ahir zaman konusu belirtilmiş olabilir mi? Allah, ahir zamandaki olaylarla ilgili Peygamberimiz (sav)'den önceki elçilere de bazı haberler vermiş olabilir mi? Elbette bu mümkündür. Tevrat ve İncil'in içinde ahir zamanla ilgili söylenmiş sözlerin olması muhtemeldir.
Tevrat ve İncil her ne kadar tahrif edilmişse de, bu kitaplarda yer alan açıklamalardan Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerine ve Kuran ayetlerine uygun olanların, orijinal olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'teki açıklamalar incelendiğinde ahir zamana yönelik işaretler bulunduğu, ve üstelik bu işaretlerin İslami kaynaklarla arasında birçok paralelliklerin mevcut olduğu dikkat çekmektedir. Söz konusu açıklamaların bazıları şunlardır:
• İNCİL'DE AHİR ZAMAN ALAMETLERİ

İncil'de ahir zamanın en belirgin özelliği Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişidir. Hz. İsa'nın gelişinden önce gerçekleşecek olaylar hakkında bildirilmiş birçok belirti vardır. Bu belirtilerin kimi çeşitli zamanlarda meydana gelmiş olabilir. Ancak söz konusu belirtilerin yani ahir zamanla ilgili bildirilenlerin hepsinin birarada olması Hz. İsa'nın geleceği zamanın yaklaştığının alameti sayılmaktadır.
Daha önceden gördüğümüz gibi İslam kaynaklarına göre Mehdi'nin, günümüzde İslam ahlakının yeryüzü hakimiyetine yönelik çalışmalarına başlamış olması gerekmektedir. Mehdi, Hz. İsa'ya zemin hazırlayacağına ve Hz. İsa gelince de birlikte hareket edeceklerine göre, Hz. İsa'nın çıkışı da yakın zamanda olacaktır.
Ahir zaman alametleri konusunda İncil ve İslami kaynaklar birçok açıdan benzerlikler göstermektedir. Bu benzerliklerin başında Hz. İsa'nın çıkış alametleri gelmektedir. Hz. İsa'nın gelişinden önceki alametler hakkında İncil'de şöyle yazmaktadır:
Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim O olduğuma inanasınız. (Yuhanna 13:19)
İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "Söyle bize" dediler, "bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?" İsa onlara şu karşılığı verdi: "Sakın kimse sizi saptırmasın! Birçokları, `Mesih benim' diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. "O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir. (Matta Bap 24/3-14)
• SAVAŞLARIN ÇOĞALMASI:
Peygamberimizin Mehdi'nin çıkış alameti olarak işaret ettiği "Dünya hercü-merc içinde kalacaktır" hadisinin bir benzerini İncil'de de görüyoruz.
"Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra onlara şöyle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak." (Luka 21:9-10)
Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Korkmayın sakın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak... (Matta 24:6-7)
• FIRAT'IN SUYUNUN KURUMASI, İNSANLARI YAKAN ATEŞ VE DUMAN
Altıncı melek elindeki tası Fırat ırmağı üzerine boşaltınca ırmağın suları kuruyuverdi. Böylece doğudan gelen kralların orduları engellenmeksizin ilerleyebildiler. O sırada Ejder'in, Çanavar'ın ve Yalancı peygamberin ağzından, kurbağa kılığına girmiş üç tane kötü ruhun çıktığını gördüm Mucizeler yaratan bu kötü ruhlar, yeryüzünde hüküm süren bütün krallara giderek onları savaşa çağırdılar. Gücü sınırsız olan Tanrı'nın büyük gününde... bu kralları İbranice Armagedon (Megiddo Dağı) denilen yere topladılar. (Vahiy 16:12-16)
Toplanan atlıların sayısı 200 milyon idi... İnsanlığın üçte biri bunların ağızlarından çıkan kükürtlü ateş ve boğucu dumanla öldürüldüler. (Vahiy 9:16-18)
Yukarıdaki İncil açıklamalarında Fırat'ın sularının kuruyacağı, Armagedon denilen yerde büyük bir savaş çıkacağı, ateş ve dumanla insanların çoğunun öleceği anlatılmaktadır. Bu alametler Peygamberimizin hadislerinde de mevcuttur. Fırat'ın suyunun kesilmesi, doğudan çıkan ve insanları yakan bir ateşin olması ve duman; bunların her biri Peygamberimizin ahir zamanla ilgili söylediği alametlerden örneklerdir.

• DOĞA OLAYLARI (KITLIKLAR, DEPREMLER):
Yeryüzünde olağanüstü doğa olaylarının gerçekleşeceğini önceki bölümlerde ayrıntılı olarak incelemiştik. Bu belirtilerin benzerleri Matta ve Luka İncillerinde de yer almaktadır. Buna iki örnek şöyledir:
... Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır. (Matta 24:7-8)
Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. (Luka 21:26)
Yeryüzündeki olağanüstü doğa olaylarının yanısıra gökyüzünde de bazı alametlere işaret edilmektedir. Nitekim daha önce gök cisimleri ile ilgili olan bazı alametlere yer vermiştik.
İncil'de de ahir zamanda gökte olağanüstü olayların gerçekleşeceğinden bahsedilmektedir: Bunlardan bir tanesinde şu ifadeler yer almaktadır:
Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Luka 21:11)
• GÜNEŞ, AY VE YILDIZLARDA BELİRTİLER GÖRÜLECEK
Ramazan Ayı'nda Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşeceği Halley ve Hale Bob kuyruklu yıldızlarının dünyanın yakınlarından geçeceği ve bu geçişlerdeki ilginç noktaları hadislerle bağlantılı olarak açıklamıştık. İncil'de gökyüzündeki bu olayların, ahir zamanın habercisi olduğu belirtiliyor:
Güneş'te, Ay'da ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. (Luka 21:25-26)
O günlerin sıkıntısından hemen sonra, `Güneş kararacak, Ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak.' (Matta 24:29)
• KÖTÜLÜKLERİN ARTMASI
İnsanlardaki ahlak bozukluğu ve bununla bağlantılı olarak insanlar arasındaki sevgi ve saygının ortadan kalkması ahir zaman alametlerinin arasında gösterilmektedir. İncil'de de bu alametler haber verilmektedir:
O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler... Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. (Matta 24: 10, 12)
• DİN DIŞI YAŞANTI YAYGIN OLACAK
Dinin insanların yaşantısında belirleyici rol oynamaması ahir zamanın bir diğer alameti olarak gösterilmektedir:
Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (II.Timoteyus 3-4)
İmandan dönüş Ruh açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. (I.Temoteyus 4:1)
Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar, kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (II.Timoteas 3:1-5)
Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak. (Matta 24:37-38)
• İNANANLARA BASKILAR
Dünyanın birçok bölgesinde insanlar "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için, olası bir tehlike olarak görülmekte ve bu yüzden baskılara maruz kalmaktadırlar. İncil'de inanan insanları bekleyen bu tehlike şöyle haber verilmektedir:
O zaman sizi sıkıntıya sokacaklar ve öldürecekler. Benim adımdan ötürü tüm uluslar sizden nefret edecek. (Matta 24:9)
Luka İncili'nde yer alan başka bir açıklamada inananları bekleyen baskı ve işkencenin boyutları şöyle anlatılıyor:
Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız... Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler... Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.. (Luka 21:12,16,19)
• ZENGİNLERİN SERVETLERİ ARTACAK

Ahir zamanda fakirlik, kıtlık yaşanırken, bir yandan da zenginlerin malları ve servetleri artacak. Yani az olan zengin kesim daha da zenginleşecek ve diğer insanlarla aralarında uçurum meydana gelecek:
Zenginlere uyarı! Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet kattınız. (Yakup'un Mektubu, 5:1-3)
• YALANCI PEYGAMBERLER ÇIKACAK, BİRÇOĞU MESİH OLDUĞUNU İLAN EDECEK
Ahir zamanda Hz. İsa olduğunu iddia eden birçok insan çıkacak ve bazı insanlar açıkça peygamberliklerini ilan edeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Mehdi'nin çıkış alameti olarak gösterilen sahte Mesih'lerin çıkışı İncil'de de bulunmaktadır:
Birçokları, `Mesih benim' diyerek benim adımla gelecek, birçok kişiyi saptıracaklar. (Matta 24: 5)
Eğer o zaman biri size, `İşte Mesih burada', ya da `İşte şurada' derse, inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. (Matta 24: 23-25)
Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. (Matta 24:11)
İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, `Ben O'yum' ve `Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. (Luka 21:8)

• SON GÜNLERDE BÜYÜK SIKINTILAR YAŞANACAK VE KARIŞIKLIKLAR OLACAK
Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. (Matta 24: 6, 21-22)
Daniel peygamberin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. (Matta 24:15,21)
HZ. İSA'NIN İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELİŞİ
Daha önce de değindiğimiz gibi, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi konusu İncil'in en temel konularından biridir. İncil'de, insanlar, Hz. İsa'nın hayatından örnekler verilerek eğitilmeye çalışılır; bir yandan da sık sık İsa Peygamberin tekrar geleceği haber verilmekte ve tüm inananlar böylesine büyük bir olay karşısında hazırlıklı olmaya davet edilmektedir.
Hz. İsa'nın gelişi ile ilgili bazı İncil açıklamaları şöyledir:
"O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. (Matta 24:30)
İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı."Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. "Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir. " (Elçilerin İşleri 1:9)
Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 2:13)
Bütün bunlar, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. (2.Selaniklilere 1:7-8)
İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. (İbraniler 9:28)
İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O'nu görecek... (Esinleme 1:7)
"Bunun için size, `İşte Mesih çölde' derlerse gitmeyin. `Bakın, iç odalarda' derlerse inanmayın. Çünkü İnsanoğlu'nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. (Matta 24:26-27)
İsa, "Söylediğin gibidir" karşılığını verdi. "Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu'nun, kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz." (Matta 26:64)


Şüphesiz o (İsa), kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya
kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur.
(Zuhruf Suresi, 61)

< >

 

www.dabbetularz.net Tüm metinleri izin almadan kullanabilirsiniz.